62 Pergamins que fan referència a Sarrià,
de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona. ( anys 986 a 1.181 )
(parlem del Sarrià d'aquella època que inclou Pedralbes, les Corts i Sarrià)

24 març 986.
Venda de terres, cases i horts feta per Bonarich a Vivà, bisbe de Barcelona.
3 maig 986
Venda cases, horts, sitges i vinyes situades a Bederrida i Terrarios albos, feta per Senior a Vivà, bisbe de Barcelona
25 abril 988
Venda de terres, casa i cort feta per Platianus al bisbe Vivà.
4 desembre 1.010
Donació de terra, hort i abres situades a Petras albas i Bederrida feta per Audeguer a Seniofred, prevere.
¿   març  1.011
Donació de terres, vinyes i cases feta per Mager a la Canonja de Sta. Creu i Sta. Eulàlia
6 desembre 1.012
Permuta d’una vinya feta per Vivet i la seva muller Videula amb Sta. Creu i Sta. Eulàlia.
14 setembre 1.013
Permuta de diferents finques per Boneta i els seus fills amb  Sta. Eulàlia i el bisbe.
11 maig 1.014
Donació  de terra i un hortet a Pedralbes feta per varis prevere a Seniofred, prevere.
1 desembre 1.018
Donació de terrenys i vinyes feta pels almoiners de Guillem, levita a la canònica de Sta.Creu i Sta. Eulàlia.
6 juny 1.028
Venda de terres feta per Lleó a Pere fill d’Oliba
12 març 1.029
Venda de dues peces de terra i una vinya a Pedralbes feta per Albar a Seniofred.
2 abril 1.029
Venda de terres  a Pedralbes, on diuen església de Santa Cecilia, feta per Guillem a Sunifred.
5 agost 1.045
Venda de dues peces de terra plantada de vinya feta per Ermengol a Pons Onofret.
12 agost 1.046
Donació de la parròquia de Sant Vicens de Sarrià, feta pel comte Ramon i Elisenda, comtessa, a la congregació clerical de Sta. Creu i Sta. Eulàlia.
17 octubre 1.047
Venda d’una vinya feta per Xintol a Pons Onofret
17 desembre 1.054
Venda d’una terra erma pròpia de Sta. Creu i Sta. Eulàlia, prop de l’església de santa Cecilia, feta per Gislibert , bisbe de Barcelona, a Seniofred.
23 desembre 1.064
Venda de dues peces de terra a prop Santa Cecilia, feta per Anna a Pere Seniofred, prevere.
15 desembre 1.065
Venda de casa i terres a prop Santa Cecilia, feta per Ramon Guitart a Pere Seniofred.
16 març 1.066
En una permuta feta per Ramon Seniofred amb la canonja de la Sta. Creu i Sta. Eulàlia, aquesta última es va reservar pel seu us unes terres a Pedralbes i una finca a Sarrià.
17 agost 1.067
Venda d’una finca situada a Bederrida, feta per Emma a Berenguer Adroer.
7 setembre 1.067
Venda de terres a Bederrida, feta per Udalart, vescomte, a Berenguer Adroer.
2 abril 1.071
Venda d’una vinya feta per Donusi Joan a Vivà, levita.
28 gener 1.072
Establiment d’una peça de terra amb obligació de plantar-hi vinya, feta per Umbert, bisbe de Barcelona a Seniofred Baruç.
5 abril 1.073
Establiment d’una casa, cort i terres feta per Pons a Arnau Od.
27 abril 1.073
Venda de terres feta per Company Bonhome a Ramon Bernat.
19 gener 1.076
Permuta de terra i vinyes feta per Donuci amb Berenguer Ramon.
10 abril 1.083
Donacions fetes per Mir Guillem, clergue, a l’hospital i hospici de la Seu de Barcelona.
5 setembre 1.084
Definició i venda d’una vinya, davant de la porta de l’església de Santa Cecilia, feta per Isarn Guillem a Pere Seniofret.
6 desembre 1.098
Venda d’una finca feta per Ramon Ricolf a Berenguer Heci.
13 juliol 1.099
Venda d’una finca i un “sagrari” a la sagrera de Sarrià, feta per Sabbat i Guilia a Grau Quaresma.
28 març 1.104
Venda d’una peça de terra a costat de l’església de Santa Cecilia, feta per Benjamin, hebreu, a Berenguer Bernat, clergue.
28 març 1.105
Venda d’una peça de terra i vinya a costat de Santa Cecilia, feta per Sesnana a Bernat, clergue.
1 maig 1.107
Permuta d’una peça de terra, feta per Ramon, prepòsit de la canonja, amb Joan Pere i Ermeniarda, sa muller.
18 juliol 1.108
Donació de tres peces de terra feta per Guillem Ramon a Sta. Creu i Sta. Eulàlia.
29 desembre 1.128
Donació del mas Ortons i terres i vinyes feta per Guillem Bernat a la canonja de Sta. Creu i Sta. Eulàlia.
4 agost 1.130
Definició feta per Guillem Pere a Oleguer, bisbe de Barcelona.
4 agost 1.130
Establiment fet per Oleguer, bisbe de Barcelona a Guillem Pere.
4 març 1.131
Venda d’un feixa de terra feta per Bertran de Laceres a Ramon Bord.
13 març 1.131
Permuta de terres i vinyes feta per Ramon Guanagot amb Oleguer, bisbe de Barcelona.
26 març 1.131
Sentència a favor de Oleguer, bisbe de Barcelona, en plet contra la senyora de Sarrià sobre els honors que te l’església de Sarrià.
8 abril 1.134
Donació del mas Montada i vinyes a Bederrida, feta per Adelaida, que fou muller de Guillem Bernat a canonja Sta. Creu i Sta. Eulàlia.
30 desembre 1.137
Definició de tota la finca que Berenguer Bernat llegà a la canonja de Sta. Creu i Sta. Eulàlia, feta per Solestenda la seva muller.
14 gener 1.139
Venda d’una peça de terra feta per Berenguer Bernat a Ramon Bort i Jordana.
15 novembre 1.139
Donació d’una peça de terra amb vinya a Bederrida, feta per Bernat i Solestenda a l’altar de Sant Silvestre de la Seu.
29 novembre 1.141
Donació d’una peça de terra feta per Guillem Pere a l’altar de Sant Silvestre.
20 novembre 1.146
Donació d’una vinya feta per Pere Joan a l’altar de Sant Esteve.
13 juny 1.148
Definició feta per Berenguer de Sarrià als canonges de Barcelona, per raó del mal que els havia fet robant-los les gallines de la sagrera de Sarrià.
15 agost 1.148
Donació de terres de Pedralbes feta per Guinanbau a l’altar de Sant Silvestre.
3 octubre 1.148
Donació d’una vinya sota l’església de Santa Cecilia, feta per Bonadona, muller de Pons Bernat a l’altar de Sant Silvestre.
11 octubre 1.155
Donació de les cases, vinyes i terres feta per Bernat a l’església de Sta. Creu i Sta. Eulàlia.
15 octubre 1.159
Permuta de set parts d’una finca feta per Guillem  amb  Ricsenda .
18 octubre 1.159
Venda d’un finca feta per Ricsenda a la casa de l’hospital de la Seu.
23 agost 1.161
Permuta d’un peça de terra feta per Berenguer de Sarrià amb Guillem, bisbe
29 juny 1.164
Definició feta per Berenguer de Palau, fill de Berenguer de Sarrià al bisbe i canonges de totes cases, terres i honors que te per la canonja a Sarrià.
4 juliol 1.164
Establiment de dos camps feta per Guillem, bisbe a Guillem de Rusubio.
16 febrer 1.166
Donació d’una peça de vinya i terres feta per Pere Ansal a Pereta sa filla a les seves noces.
30 juliol 1.171
Testificació donada per Ramon Mir, de la donació d’una peça de terra situada sobre de Santa Cecilia, feta per Pere Ginambaldi a la confraria de sant Silvestre.
4 desembre 1.176
Venda d’una peça de vinya i oliveres feta per Arnelleta a Guillem de Riu Rubi, custodi de l’hospital de la Seu.
21 març 1.177
Definició dels casals feta per Ermesinda Barueia a la canonja de Barcelona.
17 juny 1.177
Venda d’un camp feta per Maria i Arnau de Tamarit a Pons, prevere.
17 febrer 1.181
Venda d’una feixa de terra feta per Guilleuma a Bernat de Sarrià.
17 juliol 1.181
Venda d’una peça de terra feta per Guillem, abat de Santa Cecilia de Montserrat, a l’hospital de la Seu de Barcelona.