Enquesta de 1851

El dia 24 d'0ctubre de 1851 es pubblicava al Butlleti Oficial una enquesta que havien de contestar tots els Ajuntaments. Es preguntava per les propietats que teníen, els ingressos dels bens comunals i del patrimoni public.

Hem vist la resposta de 1853 que en resum diu:

Hi ha una edifici a la Plaça de Sarrià que te a la planta baixa la fleca, amb el seu forn, l'hostal i la carnicería, y en el primer pis la sala Consistorial i les oficines del Secretari. Ccada any l'Ajuntament treia a subhasta els trs establiments i cita que al 1849 es va arrendar la carnicería, el corral i l'escorxador per 3.010 rals. De l'arrendament del forn s'en van treure 2.600 rals, i de l'hostal es recaptà 1.560 rals. L'Ajuntament es titular des de 1601 en terrenys que eren d'en Salvador Anglí. L'edifici està valorat en 52.000 rals.

Hi ha una altre edifici construit a 1845 destinat a corral i escorxador que va substituir al que hi havia a la plaça a costat de la carnicería. El nou esta situat al final del carrer de Hort de la Vila a costat del torrent. Aquest terrenys era de l'Ajuntament des de 1761 abans terrenys del Monestir de Pedralbes. Valorat en 20.000 rals.

Altre edifici a la plaça de Sarrià Vell ( avui plaça ajuntament) destinat a escola i presó, i on hi viuen el mestre i l'aguatzil. Es titular l'Ajuntament des de 1601 i abans era de l'Abadesa de Pedralbes. Valorat en 12.000 rals

L'Ajuntament té també una mina d'aigua que va des del Torrent dels Archs fins a les tres fonts que té el poble. La font de dalt situada al carrer major ( on avui hi ha el carrer Margenat), la font de Sant Vicenç a la plaça ( davant del que avui es casa Foix, la figura dels sant es la que hi ha a la plaça Sant Vicenç), i la font de Dª Maria Cristina situada a la cantonada del carrer de la Creu i carrer Major. En aquell moment hi havia prevista una nova font al plaça Unió.

L'Ajuntament declara que mai no ha existit altre finca del comú i mai s'ha vengut res del patrimoni.

L'Ajuntament declara que hi ha el projecte de vendre l'edifici de l'escola i presó per tal de fer un nou edific a la plaça de Sarrià que tindria dos pisos on s'ajuntarien tots els serveis municipals. Aquest projecte no es va fer mai, doncs dabvant de l'esta de ruina de l'edific de la Plaça de Sarrià, sabem que a 1866 l'Ajuntament va llogar la casa que es can Foix de baix al carrer major per instal.lar-hi les oficines municipals, que l'any 1896 es van trasladar a l'edifici actual.